ນິຕິກຳ

    ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນວຽກງານໃຈກາງໜຶ່ງຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ສ້າງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX ຂອງພັກ ສົມທັບກັບການເຊື່ອມ ໂຍງສາກົນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ເລັ່ງທວງໃຫ້ອອກກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຍ້ອນວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເປັນກົດໝາຍໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຂະ ແໜງການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິຕິກຳໃນຂະແໜງການເງິນຄົບຊຸດຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

    ໃນປີ 2014 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014.

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄູ້ມຄອງທຸລະກິດການໂອນເງິນ "MVTs" ສະບັບເລກທີ 1058/ທຫລ ລົງວັນທີ 05/12/2016

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ສະບັບເລກທີ 15/ຄຕຟງ ລົງວັນທີ 08/11/2016

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 09/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2016

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ ສະບັບເລກທີ 01/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳໂອນເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ສະບັບເລກທີ 963/ທຫລ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2015

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 13/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2015

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ສະບັບເລກທີ 417/ທຫລ, ລົງວັນທີ 05 ມີຖຸນາ 2015

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສະບັບເລກທີ 416/ທຫລ, ລົງວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2015

► ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 07/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2015