ປະກອບຄຳເຫັນ ຫຼື ແຈ້ງຂ່າວ


1. ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ແມ່ນເພື່ອການປັບປຸງເວັບໄຊຂອງ ສຕຟງ ໃຫ້ສາມາດຕອບຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຍິ່ງຂຶ້ນ;

2. ການແຈ້ງຂ່າວຂອງທ່ານ ແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງເພີ່ມເຕີມສຳລັບການວິເຄາະທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ;

3. ຂໍ້ມູນການແຈ້ງຂ່າວຂອງທ່ານ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍຫຼັກ ແລະ ຈະບໍ່ນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ;

4. ຂໍ້ມູນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ການແຈ້ງຂ່າວຂອງທ່ານ ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ.

ຄຳເຫັນ ຫຼື ແຈ້ງຂ່າວເຖິງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ: