ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຕຟງ

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົມຮົບ ແລະ ສຳມະນາອື່ນໆ.


ການມາເຮັດວຽກ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ລໍເຣັນ ເຮີດ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ, ຜູ້ປະເມີນ ສປປ ລາວ ກັບ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະຫນອງທຶນ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະຫນອງທຶນ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021


ການຝຶກອົບຮົມຂອງ ITMCFM ຂອງຣັດເຊຍກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-30 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງ ITMCFM ຂອງຣັດເຊຍກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-30 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ມົສກູ, ປະເທດຣັດເຊຍ.ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້້ນ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື (Memorandum Of Cooperation “MOC”) ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ 3 ອົງກອນ ຄື:ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ), ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ເເຫ່ງສະຫະພັນຣັດເຊຍ “Rosfinmonitering” ກໍ່ຄື ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ (FIU) ຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ, ແລະ ສູນເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມສາກົນຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເອກະລາດ ໃນການກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ, ສະຫະພັນຣັດເຊຍ (ITMCFM),ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂອບເຂດທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (22th Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG” Annual Meeting in Canberra, Australia) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-23 ສິງຫາ 2019, ທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີກຸ່ມ APG ແມ່ນເປັນພັນທະຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະເປັນຂະບວນການກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ APG ທີ່ຈັດຂຶ້ນ 01 ຄັ້ງຕໍ່ປີເພື່ອ: 1)ການພິຈາລະນາແຜນບໍລິຫານ ແລະ ແຜນວຽກປະຈຳປີ 2019-2020, 2).ຜ່ານຜົນການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ(Mutual Everlution Report“ME”)ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ແລະ 3)ວຽກງານອື່ນໆ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ສຕຟງ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມ (Co-Chair) ກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກອງເລຂາ APG ໃນກອງປະຊຸມພາກພື້ນຂອງ ກຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SOUTH EAST ASIA SUB-REGIONAL COORDINATION MEETING), ພົບປະກັບຄະນະທີມປະເມີນ,ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍກັບຄູ່ຮ່ວມງານໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຊ່ວຍແນະນຳ, ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການກະກຽມກ່ອນການປະເມີນໃນສົກປີ 2020-2021 ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.ນອກຈາກນີ້, ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ສຕຟງ ຍັງໄດ້ສຳເລັດການຮ່ວມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ປະເທດມາເລເຊຍ.


ການຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ລະບົບລາຍງານ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຂອງບຸກຄົນ ໃນເວລາເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ຮ່ວມກັບ ກົມພາສີ (ກພສ), ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ລະບົບລາຍງານ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງເງິນສົດ,ວັດຖຸມີຄ່າແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ຂອງບຸກຄົນ ໃນເວລາເຂົ້າ - ອອກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ປະຈຳດ່ານສາກົນ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VII ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນ ວັງເຕົ່າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ແດນສະຫວັນ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນ ແດນສະຫວັນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 2 ແລະ ສະໜາມບິນສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 2 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 3 ໃນວັນທີ 04 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 3 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ນ້ຳພາວ ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2019 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ປາກຊັນ ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ 4 ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2019 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍກໍາມະບານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ I.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໜ່ວຍກຳມະບານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ໄຂຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 4 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພອນສະຫວັນ ຄຳພາວົງ ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ທຫລ ແລະ ໄດ້ມີຄະນະໜ່ວຍກຳມະບານ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກພາຍໃນສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 32 ສະຫາຍ.


ການຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ສືບສວນ - ສອບສວນ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີ ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມຜິດສະຖານການຟອກເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 17 - 21 ມິຖຸນາ 2019, ທີ່ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຊັ້ນ 07 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.


ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ).

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ IV ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄຕຟງ.ພ້ອມນີ້,ກໍມີບັນດາສະມາຊິກ ຄຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ແຜນການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຊາບຜົນຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງກ່ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງກົນໄກສືບສວນ-ສອບສວນທາງດ້ານການເງິນ, ການດຳເນີນນການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງ ຕາມຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT. ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/ CFT ໃນປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ, ແຜນຂະຫຍາຍກອບການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນດຳເນີນຄະດີ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ໃນການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ AML/CFT ອີກດ້ວຍ.


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 03-07 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ປະເທດ ສິງກະໂປ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: “ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ” ຊຶ່ງຈັດໂດຍລັດຖະບານສິງກະໂປ ແລະ ກອງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ (International Monetary Fund “IMF”); ຈຸດປະສົງເພື່ອ: ເພີ່ມລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ 40 ຂໍ້ໃຫມ່ຂອງ FATF ໂດຍສະເພາະຫຼັກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ.


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມໃນໂຄງການແລກປ່ຽນຂອງນັກວິເຄາະຫຼາຍຝ່າຍ-ສູນຝຶກອົບຮົມນັກວິເຄາະ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ເມສາ - 03 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການເງິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໂຄງການແລກປ່ຽນຂອງນັກວິເຄາະຫຼາຍຝ່າຍ-ສູນຝຶກອົບຮົມນັກວິເຄາະ (Multilateral Analyst Exchange Program “MAEP” - Analyst Hubbing Exercise) ໃນຫົວຂໍ້: “ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິການໂອນເງິນດ່ວນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ການໂອນເງິນແບບຮາວາລາ (Hawala) ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໜ້າສົງໄສໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ຊຶ່ງຈັດໂດຍໜ່ວຍຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ(AUSTRAC); ຈຸດປະສົງເພື່ອ: ເພີ່ມລະດັບຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິເຄາະກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະນຳບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາໝູນໃຊ້ໃນປະເທດຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມຕຳຫຼວດສາກົນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 30 ເມສາ 2019 ເວລາ 16:30 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ “ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມຕຳຫຼວດສາກົນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ”ເພື່ອເປັນການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຕ້ອນຮັບວັນກຳມະກອນສາກົນພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງ 2 ພາກສ່ວນໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ແລະ ກິລາ ເປຕັງ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມຕິດຕາມກວດກາດຳເນີນຄະດີອາຍາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຮ່ວມກັບ ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 05 ເມສາ 2019 ເວລາ 17:00 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ແລະ ກິລາ ເປຕັງ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ກົມຕິດຕາມກວດກາດຳເນີນຄະດີອາຍາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຮ່ວມກັບ ກົມຕຳຫຼວດເສດຖະກິດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຕ້ອນຮັບວັນບຸນປີໃຫມ່ລາວ ປີ ພສ 2562 ພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜັນຄວາມສາມັກຄີຂອງ 3 ພາກສ່ວນໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.


ການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ " Thailand-Chilean Joint Triangular Cooperation Project for ASEAN 2019."

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25– 29 ມີນາ 2019 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ " Thailand-Chilean Joint Triangular Cooperation Project for ASEAN 2019 " ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພຶ່ອເພີ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”). ຊຶ່ງຮ່ວມຈັດໂດຍ ກົມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ກະຊວງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະເທດໄທ (Thailand International Cooperation Agency "TICA") ຮ່ວມກັບກົມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ປະເທດຊີລີ (Chilean Agency for International Cooperation "AGCT") ແລະ ສຳນັກງານ ປາບປາມການຟອກເງິນ ຂອງປະເທດໄທ (Anti-Money Laundering Intelligence Office "AMLO").


ການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ”.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26– 28 ມີນາ 2019 ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ” ຊື່ງຈັດຮ່ວມໂດຍອົງການ UNODC ແລະ ສຳນັກງານພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນສຽງໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ (Regional Office for Southeast Asia and Pacific “ROSEAP”). ຈຸດປະສົງຂອງການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການເບື້ອງຕົ້ນຈາກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດລະບົບກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ (ປະເທດກຳປູເຈຍ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ (Mutual legal assistance) ລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຈາກປະເທດອາຊຽນ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ໂຮງພິມທະນະບັດ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 22 ມີນາ 2019 ເວລາ 17:00 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພົບກັບ ໂຮງພິມທະນະບັດ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.


ສຳມະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການສໍາລັບການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືຄອງອາວຸດຊີວະພາບ, ສານເຄມີ ແລະ ອາວຸດນິວເຄຼຍ(BCN)

ສຳມະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການສໍາລັບການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືຄອງອາວຸດຊີວະພາບ, ສານເຄມີ ແລະ ອາວຸດນິວເຄຼຍ(BCN)ຮ່ວມຈັດໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODC) ກັບ ອົງການທາງທະເລລະຫວ່າງ ປະເທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ(International Maritime Organization “IMO”)ລະຫວ່າງວັນທີ 5-8 ກຸມພາ 2019 ທີ່ເມືອງບາຫຼີ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.


ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ).

ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2018 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານກນຟອກເງິນແລະສະຫນອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ໄດ້ໄຂຂື້ນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 27 ທັນວາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ IV ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ເງິນ, ປະທານຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາສະມາຊິກ ຄຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຜົນສຳເລັດວຽກງານການປະເມີນຄວມສ່ຽງລະດັບຊາດ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ຈາກຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຮັບ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຊາບຜົນຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທືນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະ ການຂະຫຍາຍກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສຶບສວນ-ສວບສວນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂອງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆນຳໄປເຖິງການດຳເນີນຄະດີອາສະຍາກຳທີ່ເປັນຄວາມຜິດຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນ ພ້ອມກັບການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກວ້າງອອກ, ນອກຈາກນີ້ຍັງສືບຕໍ່ໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນລວງເລິກໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທືນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2019 ແມ່ນການກະກຽມຮອບດ້ານ ເພື່ອຣັບຮອງການປະເມີນຮ່ວມຮອບທີ່2(ME) ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 2020-2021ໂດຍ ກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ (APG).


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ(STR)ແລະທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ CTR Online

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ(STR)ແລະທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດCTR Onlineສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2018 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ,ຊຶ່ງການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືແລະ ຝຶກອົບຮົມການລາຍງານSTRແລະ CTR ຕາມແບບພິມລາຍງານໃໝ່ ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນ42 ແຫ່ງ,ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບລະບົບການລາຍງານ STRແລະ CTROnlineທີ່ທາງ ສຕຟງ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ່ (ແບບພິມໃໝ່)ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະວ່ອງໄວທັນຕໍ່ກັບສະພາບການຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ສຕຟງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ່ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານອື່ນຕໍ່ໄປ.


ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການເພື່ອປະສານງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML Working Group)

ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018, ເວລາ 8:00-11:40 ໂມງ, ທີ່ ໂຮງແຮມເມີກຽວ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການເພື່ອປະສານງານ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML Working Group) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກຳ ທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາອື່ນໆປິ່ນອ້ອມວຽກງານ AML/CFT.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບກັບ ຄະນະສະເພາະກິດ ສືບສວນ - ສອບສວນ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ.

ໃນວັນທີ 07 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ "ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບກັບ ຄະນະສະເພາະກິດ ສືບສວນ - ສອບສວນ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ" ພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມາຄີຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າລະຫວ່າງພາກພື້ນ ທີ່ ປະເທດ ເຄນຢາ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າລະຫວ່າງພາກພື້ນ (Wildlife Inter – Regional Enforcement “WIRE” ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ພະຈິກ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ, ປະເທດເຄນຢ່າ. ຊຶ່ງຈັດຮ່ວມໂດຍກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສັດປ່າຂອງປະເທດ ເຄນຢ່າ ແລະ ຫ້ອງການອົງການ UNODC ປະຈຳພາກພື້ນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍ່ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີໃນການສະກັດກັ້ນ, ການສືບສວນ - ສອບສວນ ແລະ ການສັ່ງຟ້ອງຄະດີອາຍາກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າ ໂດຍຜ່ານການລະບຸຕົວຊີ້ວັດຄວາມສ່ຽງ, ການສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າ. ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ ພາກສ່ວນໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ, ຕຳຫຼວດ, ພາສີ, ໄອຍະການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ - ສອບສວນທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມາຈາກ 20 ກ່ວາປະເທດໃນອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ ທີ່ເປັນປະເທດຕົ້ນທາງ, ທາງຜ່ານ ແລະ ປາຍທາງ ສຳລັບການຄ້າຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.


ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສູນວິເຄາະຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງ ສປ. ຈີນ ລະຫວ່າງວັນທີ 26 ພະຈິກ - 1 ທັນວາ 2018 ຢູ່ປະເທດ ສປ.ຈີນ.

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດຂອງບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ (Memorandum Of Understanding“MOU”)ທີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ 2ອົງກອນ (ລວມມີ: ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສູນວິເຄາະຂ່າວກອງຂອງ ສປ. ຈີນ (China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center “CAMLMAC”) ແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງ ສຕຟງ ໂດຍສະເພາະ ການຮັບ, ວິເຄາະທຸລະກໍາທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ກໍ່ຄື ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງການເງິນຂອງ ສປ. ຈີນ ລວມທັງບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທັງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ນອນໃນຂະແໜງການ ການເງິນ.


ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ IV ທຫລ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (Memorandum of Understanding “MOU”) ວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລົງນາມໂດຍທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ, ຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ວົງເດືອນ ວົງສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພະຍານ ໂດຍທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງປະກອບມີຕາງໜ້າບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານອີກດ້ວຍ. ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ສອງພາກສ່ວນໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນວຽກງານຂອງກົມທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິການທີ່ດິນ, ການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງບຸນຄົນແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຍັງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວກອງ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ລາຍຊື່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຂື້ນບັນຊີ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສຕຟງ ແລະ ອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ກໍ່ຄືການຕິດຕາມກວດກາ ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິທິພາບຍິ່ງຂື້ນ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05 – 08 ພະຈິກ 2018 ທີ່ປະເທດໄທ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05 – 08 ພະຈິກ 2018 ທີ່ປະເທດໄທ. ໂດຍຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຄະນະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (CTF Summit)ເຊີ່ງລວມມີ ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ປະເທດໄທ(AMLO), ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ (PPATK) ແລະ ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ປະເທດອົດສຕຣາລີ (AUSTRAC). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນພາກພື້ນຜ່ານຂະແໜງການເງິນ, ບັນຫາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ບົດບາດຂອງ FIU ໃນການສະໜັບສະໜູນອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍລວມໄປເຖິງຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ. ນອກຈາກນັ້ນໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເຊັນ MOU ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງການເງິນ ຂອງປະເທດສິງກະໂປນຳອີກດ້ວຍ.


ພິທີມອບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ໂດຍສະຖານທູດ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.

ໃນວັນທີ 01 ພະຈິກ 2018 ເວລາ 10:00 ໂມງ ທີ່ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງ ສະຖານທູດອາເມກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ຊຶ່ງໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ Ekaterina Koposhilko ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການ (UNOPS) ແລະ ທ່ານ ນາງແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ: ຄອມພິວເຕີ, ຄອມພິວເຕີພົກພາ ແລະ ເຄື່ອງພິ້ນເຕີ ແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານໄອທີຂອງ ສຕຟງ ແລະ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ UNOPS ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນພະນັກງານວິຊາການຂອງ ສຕຟງ ໃຫ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ການຮ່າງບັນດາດໍາລັດ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານໄອທີ ໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.


"ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮ້າຍ (AML/CFT ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການສືບສວນ - ສອບສວນ ຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ "

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຊຶ່ງເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ຮ່ວມມືກັບອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການສືບສວນ - ສອບສວນ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮ້າຍ (AML/CFT ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການສືບສວນ - ສອບສວນ ຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສືບສວນ - ສອບສວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ່ 19 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ ຕາງໜ້າຈາກອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການສືບສວນ - ສອບສວນພາຍໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.


"ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮ້າຍ (AML/CFT ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການສືບສວນ - ສອບສວນ ຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ "

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຊຶ່ງເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ຮ່ວມມືກັບອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການສືບສວນ - ສອບສວນ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮ້າຍ (AML/CFT ) ເຂົ້າໃນຂະບວນການສືບສວນ - ສອບສວນ ຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບສະຖານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສືບສວນ - ສອບສວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ່ 16 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 38 ທ່ານ ຕາງໜ້າຈາກອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການສືບສວນ - ສອບສວນພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.


ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ "ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບກັບ ກົມປ້ອງກັນພາຍໃນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ".

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ "ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບກັບ ກົມປ້ອງກັນພາຍໃນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ" ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນຄົບຮອບ 70 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງກົມປ້ອງກັນພາຍໃນກອງທັບຄົບຮອບ 54 ປີ ພ້ອມທັງເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມາຄີຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.


ການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບໄອທີທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານ AML/CFT.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 22 ກັນຍາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ປະເທດກໍຳປູເຈຍ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບໜ່ວຍຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ (The Cambodia of Financial Intelligence Unit -CAFIU) ທາງດ້ານການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄອທີ, ລະບົບໃນການຊ່ວຍວິເຄາະຂ່າວກອງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.


ການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-30 ສິງຫາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົດສະກູ, ສະຫະພັນຣັດເຊຍ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ເເຫ່ງສະຫະພັນຣັດເຊຍ (Rosfinmonitoring) ແລະ ສູນເຕັກນິກ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມສາກົນ ຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເອກະລາດ ໃນການກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ (ITMCFM) ຂອງສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28-30 ສິງຫາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົດສະກູ, ສະຫະພັນຣັດເຊຍ. ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາງໜ້າຈາກສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 07 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດ້ານການເງິນ, ກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການວິເຄາະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາສາຍສໍາພັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍສະເພາະການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນຕໍ່ໜ້າ.


ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການວິເຄາະ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ທາງດ້ານການເງິນ” ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 - 31 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ) ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການວິເຄາະ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ທາງດ້ານການເງິນ” ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 - 31 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ພິລະທອນ ວິມົນໂລຫະການ (MR. PEERATHORN VIMOLLOHAKARN) ຜູ້ອຳນວຍການກອງກົດໝາຍສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ) ແຫ່ງປະເທດໄທ; ໂດຍມີ ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ (ປປງ) ແຫ່ງປະເທດໄທ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ສຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທີ່ມີອານຸພາບທໍາລາຍລ້າງສູງ ໃນລະດັບພາກພື້ນ (RUSI Regional Conference on Countering Proliferation Finance) ຢູ່ທີ່ເມືອງ ກົວລາລໍາເປີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-31 ສິງຫາ 2018.

ສະຖາບັນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies “RUSI”) ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍ້ “ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທີ່ມີອານຸພາບທໍາລາຍລ້າງສູງ ໃນລະດັບພາກພື້ນ” ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-31 ສິງຫາ 2018 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ລວມທັງ ຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ (ຫົວໜ້າ ສຕຟງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປ້ອງກັນພາຍໃນ ກະຊວງ ປກຊ ແລະ ກົມວິທະຍາສາດ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) ແລະ ຈາກບັນດາປະເທດໃນພູມມິພາກອາຊີປາຊິຟິກ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕົວຈິງ ປະກອບມີ ປະເທດ: ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟິລິປິນ, ກໍາປູເຈ້ຍ ແລະ ໄທ ເຂົ້າຮ່ວມ.ທັງນີ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເພື່ອນໍາສະເໜີມາດຖານສາກົນ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດ ທີ່ມີອານຸ ພາບທໍາລາຍລ້າງສູງ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ (Countering Proliferation Finance) ໂດຍການນໍາສະເໜີ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນລະດັບພາກພື້ນອາຊີອາຊິຟິກ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ການລະດົມຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີ ການໄຫລວຽນຂອງເງິນທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທີ່ມີອານຸພາບທໍາລາຍລ້າງສູງ ແລະ ການລະກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບວິທີການເພີ່ມການຮ່ວມມືສາກົນ ລະຫວ່າງກັນຂອງບັນດາປະເທດ ໃນລະພູມມີພາກອາຊີປາຊິຟິກ.


ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “ສະຫຼຸບບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”(National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment “NRA”) ລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ສິງຫາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ“ສະຫຼຸບບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”(National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment “NRA”) ລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ສິງຫາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານ ຄຕຟງ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ຊີ້ນໍາລວມກ່ຽວກັບວຽກງານNRAແລະ ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນຕາຣາ (Nicola Pontara) ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ມີສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນໍາລວມວຽກງານ NRA, ຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຄະນະອະນຸກຳມະການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ແລະ ວິຊາການຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 100 ກວ່າທ່ານ.


ກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າຂອງກຸ່ມທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວກອງທາງການເງິນ ລະຫວ່າງວັນທີ 04 – 09 ສິງຫາ 2018 ທີ່ປະເທດ ບຣູໄນ ດາຣູສາລາມ.

ກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າຂອງກຸ່ມທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ປິ່ນອ້ອມການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 10 ປະເທດອາຊຽນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ.


ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ເຕັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນ ການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຖານທູດ ສ.ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນການທະຫານ ສຳລັບການສຶກສາກົດໝາຍສາກົນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ເຕັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນ ການສັ່ງຟ້ອງຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ໂດຍມີ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະຫານ ສໍາລັບການສຶກສາກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈາກ ສະຖານທູດ ສ.ອາເມລິກາ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດຊີ້ນໍາລວມ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (NRA) ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2018

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດຊີ້ນໍາລວມ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (NRA) ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານ ຄຕຟງ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດຊີ້ນໍາລວມການປະເມີນ NRA; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຄະນະຊີ້ນຳລວມ NRA, ຫົວໜ້າຄະນະອານຸກໍາມະການ ແລະ ກອງເລຂາ NRA ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 32 ທ່ານ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.


ກອງປະຊຸມຄະນະ AML Working Group

ກອງປະຊຸມຄະນະ AML Working Group ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ສຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.


ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ NRA

ໃນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານ ຄຕຟງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊີ້ນຳລວມວຽກງານປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ທີ່ມາຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ໄລຍະ 03 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງປືກສາຫາລື ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກ ຄະນະຊີ້ນຳລວມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອປັບປຸງ-ແກ້ໄຂ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດໄລຍະເວລາ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.


ກອງປະຊຸມລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ສຕຟງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານຂອງຕົນເອງໃນອານາຄົດໃຫ້ໄປໃນລວງດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.


ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບເຕັກນິການສືບສວນ-ສອບສວນ ດ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ພະຈິກ - 01 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາ ປາລາສ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບເຕັກນິການສືບສວນ-ສອບສວນ ດ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ນາງ Lee-Anne Hermann ອຸປະທູດຈາກສະຖານທູດການາດາ ແລະ ທ່ານ ນາງ Erlend Audunson FALCH ຮັກສາການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODC) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ທີ່ມາຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ


ກອງປະຊຸມລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນວັນທີີ 25 ຕຸລາ 2017 ທີ່ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ສຕຟງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຈາກສະຖາບັນການເສດທະກິດດົງຄຳຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານຂອງຕົນເອງໃນອານາຄົດໃຫ້ໄປໃນລວງດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.


ກອງປະຊຸມລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນວັນທີ 04/10/2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພ ຢູ່ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ)

ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ປະທານ ຄຕຟງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະ ຄຕຟງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ສຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ການຈັດຝຶກອົມຮົບກ່ຽວກັບ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ໃນວັນທີ 11-13 ກັນຍາ 2017, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນແຫ່ງປະເທດໄທ (ປປງ) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝໃນວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສຕຟງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.


ກອງປະຊຸມຄະນະ AML Working Group ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມຄະນະ AML Working Group ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນໃຫ້ແກ່ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ(ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ) ຄັ້ງວັນທີ 01 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ທຫລ..


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2017

ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ປະທານ ຄຕຟງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະ ຄຕຟງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ ແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ສຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.


ສປປ ລາວ ອອກຈາກບັນຊີສີເທົາ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2017, ໃນວາລະກອງປະຊຸມຂອງ ICRG (ກອງປະຊຸມຄະນະທົບທວນບັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕີບັດຂໍ້ແນະນຳ FATF ແລະ ຖືກກຳນົດໃນບັນຊີຕິດຕາມ), ປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມທົບທວນລະດັບພາກພື່ນອາຊີປາຊີຟິກ (Asia Pacific/ Regional Review Group “RRG”) ໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງປະເທດທີ່ຖືກຕິດຕາມໃນກຸ່ມ APG, ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຕົວຈິ່ງ (On-site Visit) ໃນເດືອນ ເມສາ 2017 ເຊີ່ງເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດ ມີຄວາມຄືບໜ້າພຽງພໍໃນການແກ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົນຕາມແຜນການດໍາເນີນງານ (Action Plan) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ແນະນໍາຂອງ FATF ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພິຈາລະນາໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ອອກຈາກບັນຊີເທົາ.


ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ

ວັນທີ 4-7 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂຶ້ນ ຊື່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດຮອງປະທານ ຄຕຟງ,ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳລວມ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ, ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງມີທ່ານນາຍເຈວບາເລັດຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານໂລກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ຄະນະອະນຸກຳມະການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ແລະ ວິຊາການຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕໍ່ກັບປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ

ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ (Video Conference) ກັບທະນາຄານໂລກ

ກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ (Video Conference) ກັບທະນາຄານໂລກ ປະຈຳຢູ່ວໍຊິງຕັນດີຊີ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ, ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານໂລກ.