ຕິດຕໍ່ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ

ຖະນົນ T4, ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ 021 264624

ພະແນກວິເຄາະ 021 264506

ພະແນກຕິດຕາມ-ກວດກາ 021 263554

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 021 262277

ເບີແຟັກ: 021 265320

ອີເມັວ: amlio@bol.gov.la