ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ [ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ]

ຍຸດທະສາດການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ [ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດ]

ມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ, ວິທີການໃນການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ແລະ ແກ້ໄຂ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ແລະ ການກຳນົດ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ແລະ 20/ນຍ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຮ້ອງຂໍໄປຫາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນານຳໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂ.

ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງກົດໝາຍ ໄດ້ເຂົ້າຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2024, ເວລາ 14:00 ໂມງ. ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພ້ອມທັງຄະນະຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງກົດໝາຍ ໄດ້ເຂົ້າຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX. ຈຸດປະສົງ ໃນການປັບປຸງຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັດກຸມຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ ການກະທໍາຜິດຕົ້ນ, ການຟອກເງິນ ແລະ ການກະທໍາທີເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມທັງ, ໄດ້ກໍານົດຫຼັກການໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ກວມເອົາມາດຖານສາກົນ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍ ຊັບສິນເໝືອນຈິງ, ການຄຸ້ມຄອງນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ອື່ນໆ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ປະກອບມີ IX, 07 ໝວດ ແລະ 59 ມາດຕາ (ທຽບໃສ່ກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນມີ VII ພາກ, 07 ໝວດ ແລະ 73 ມາດຕາ) ໃນນີ້ໄດ້ເພີ່ມພາກໃໝ່ 02 ພາກ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 44 ມາດຕາ. ຮັກສາໄວ້ 09 ມາດຕາ ເພີ້ມໃໝ່ 07 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 13 ມາດຕາ. ການຜ່ານຮ່ງກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ທາງ ທຫລ ກໍ່ຄາດຫວັງຢ່າງຫຍິ່ງວ່າ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ມີມະຕິ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.


ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ພະແນກຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສະຖານທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs “INL”) ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2024, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ພະແນກຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສະຖານທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs “INL”) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ທີ່ຫ້ອງການສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌, ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Brandon Yoder, INL Deputy Assistant Secretary ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊ່ຽວຊານ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຕາງໜ້າຈາກ ສຕຟງ ຈໍານວນໜື່ງ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂົງເຂດວຽກງານ AML/CFT ຈາກສະຖານທູດ ສ. ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນມີຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ (ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ເພື່ອການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນການສ້າງຜູ້ປະເມີນຮອບດ້ານ (Assessor) ຂອງ ສປປ ລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໂດຍຜ່ານສະມາຄົມສະພາທະນາຍຄວາມອາເມລິກາ (the American Bar Association Rule of Law Initiative “ABA ROLI”).


ການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ.

ໃນວັນທີ 12-13 ມິຖຸນາ 2024, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ໃນວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ໂຮງແຮມ ເມື່ອງແທັງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮ່ວມຈັດໂດຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖານທູດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA). ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບບັນດານັກວິທະຍາກອນລາວທີ່ມາຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງພາຍໃນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈາກ ສຳນັກງານປົກປ້ອງ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ, ອົງການໄອຍະການສູງສຸດ, ສຳນັກງານຕຳຫຼວດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ; ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.


ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນແບບສອງຝ່າຍ ກັບຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2024 ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການ ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພັນ ບຸນພາຄົມ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜື່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນແບບສອງຝ່າຍ ກັບຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ ຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ຊັດໄຊ ພຣົມເລີດ ປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານຈາກ ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism “ວຽກງານ AML/CFT”) ໂດຍສະເພາະ ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງ ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.


ກອງປະຊຸມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໃນວັນທີ 06-10 ພຶດສະພາ 2024,ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເຊິ່ງການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 "MER" ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ) ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເນື້ອ ໃນການຕອບແບບສອບຖາມ 02 ສະບັບ 1) ແບບສອບຖາມດ້ານຄວາມບອບບາງ ແລະ 2) ແບບສອບຖາມດ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ ຂໍ້ມູນໄລຍະ 05 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ 2018 ຫາ 2022 ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈະເປັນພື້ນຖານໃນ ການວິເຄາະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປັນຄວາມຜິດຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນ ແລະ ກໍານົດໄວ້ຄວາມບອບບາງ (ຊ່ອງຫວ່າງ) ຂອງລະບົບນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດ ປັບປຸງ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ຫລື ວາງລະບົບຕ້ານຕໍ່ອາຊະຍາກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.


ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti--Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism “ວຽກງານ AML/CFT”) ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 06-07 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ ສາຂາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຄະນະສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ທ່ານ ທ່ານ ຣີຊາດ ຟິລິບປາດ (Richard Philippart ), ປະທານ ແລະ ອຳນວນການທົ່ວໄປ ຂອງສະຖາບັນ ILSTA. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021, ພາບລວມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຜົນການປະເມີນ, ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການລາຍງານ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີການ ລົງເລິກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ຕົວຊີ້ບອກທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການແນະນໍາໃຫ້ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບກວດກາຂໍ້ມູນລູກຄ້າກ່ອນການສ້າງສາຍພົວພັນ ລວມເຖິງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງກັນ. ໂດຍໄດ້ເໜັ້ນໜັກ ການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2022.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານການຟອກເງິນທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກັບຂະແໜງການທີ່່ກ່ຽວ ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຄະນະອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Module 06: ML Risk Assessment on Environmental Crimes) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວິທີປະກອບເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃຫ້ກັບຂະແໜງການທີ່່ກ່ຽວ ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-27 ເມສາ 2024 ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ເມສາ 2024. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຮອງຮັບໃຫ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕາມບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 "MER" ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນ ເດືອນ ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ). ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນຂອງແຕ່ລະແຂວງ ຄື: ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກຍຸດຕິທໍາ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ພະແນກກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຕອບແບບສອບຖາມ 02 ສະບັບ ຄື: (1) ແບບສອບຖາມດ້ານຄວາມບອບບາງ ແລະ (2) ແບບສອບຖາມດ້ານໄພຂົ່ມຂູ່. ໄລຍະເວລາຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບໃສ່ ແມ່ນ 05 ປີຍ້ອນຫຼັງ ຄື: ໄລຍະແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2022, ຊຶ່ງຈະເປັນພື້ນຖານໃນການວິເຄາະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາພຶດຕິກຳຂອງການກະທຳຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳນົດພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູມ(ພຶດຕິກໍາສ່ຽງຕໍ່ການກໍ່ໃຫ້ເກີດການຟອກເງິນ) ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງລະບົບຕ້ານອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດປັບປຸງ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ຫລື ວາງລະບົບຕ້ານຕໍ່ອາຊະຍາກໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄວາມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.


ກອງປະຊຸມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ກອງປະຊຸມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນວັນທີ 21-27 ເມສາ 2024, ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 "MER" ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ) ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເນື້ອ ໃນການຕອບແບບສອບຖາມ 02 ສະບັບ 1) ແບບສອບຖາມດ້ານຄວາມບອບບາງ ແລະ 2) ແບບສອບຖາມດ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ ຂໍ້ມູນໄລຍະ 05 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ 2018 ຫາ 2022 ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈະເປັນພື້ນຖານໃນ ການວິເຄາະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເປັນຄວາມຜິດຕົ້ນຂອງການຟອກເງິນ ແລະ ກໍານົດໄວ້ຄວາມບອບບາງ (ຊ່ອງຫວ່າງ) ຂອງລະບົບນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກໃນການຕ້ານອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດ ປັບປຸງ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍ ຫລື ວາງລະບົບຕ້ານຕໍ່ອາຊະຍາກໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.


ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຕິດພັນກັບ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ສໍານັກງານຕ້ານການຟອກເງິນປະເທດອີນໂດເນເຊຍ (PPATK).

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ເມສາ 2024 ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ຮ່ວມກັບ ກົມພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຕິດພັນກັບ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ສໍານັກງານຕ້ານການຟອກເງິນປະເທດອີນໂດເນເຊຍ (PPATK). ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕໍ່ກັບການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕາມຜົນການປະເມີນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 “MER”) ເປັນຕົ້ນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ, ການວິເຄາະຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2023. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍ່ງ ໃນຂົງເຂດກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ AML/CFT ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.


ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນ ທີ່ເເຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃນວັນທີ 20-21 ມີນາ 2024

ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 “MER”) ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2023 ແລະ ຜົນການປະເມີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີຕິດຕາມແບບໃກ້ສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ (Enhance Expedited Follow-up Report) ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊິຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia Pacific on Anti-Money Laundering “APG”) ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເປັນວຽກບຸລິມະສິດພາຍໃຕ້ບົດປະເມີນດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 01 ປີ (10/2023 – 10/2024). ກອງປະຊຸມຂອງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນການຕອບແບບສອບຖາມ 02 ສະບັບ 1) ແບບສອບຖາມສະເພາະການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ມີຂໍ້ຫາການຟອກເງິນ ແລະ 2) ແບບສອບຖາມສະເພາະຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຂໍ້ມູນໄລຍະ 05 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ 2018 ຫາ 2022 ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈະເປັນພື້ນຖານໃນການວິເຄາະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາພຶດຕິກໍາຂອງການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມຜິດຕົ້ນທີ່ເປັນບູລິມະສິດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່າ, ກາງ ຫຼື ສູງ.


ກອງປະຊຸມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດດ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນ ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນວັນທີ 18-19 ມີນາ 2024

ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II (Lao PDR Mutual Evaluation Report 2023 “MER”) ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນ ຕຸລາ 2023 ແລະ ຜົນການປະເມີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີຕິດຕາມແບບໃກ້ສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ (Enhance Expedited Follow-up Report) ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊິຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia Pacific on Anti-Money Laundering “APG”) ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເປັນວຽກບຸລິມະສິດພາຍໃຕ້ບົດປະເມີນດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 01 ປີ (10/2023 – 10/2024). ກອງປະຊຸມຂອງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເນື້ອໃນການຕອບແບບສອບຖາມ 02 ສະບັບ 1) ແບບສອບຖາມສະເພາະການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ມີຂໍ້ຫາການຟອກເງິນ ແລະ 2) ແບບສອບຖາມສະເພາະຄະດີການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຂໍ້ມູນໄລຍະ 05 ປີ ຍ້ອນຫຼັງ 2018 ຫາ 2022 ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈະເປັນພື້ນຖານໃນການວິເຄາະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາພຶດຕິກໍາຂອງການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຫຼື ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມຜິດຕົ້ນທີ່ເປັນບູລິມະສິດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່າ, ກາງ ຫຼື ສູງ.


ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ-ອາຈານ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍນັກວິທະຍາກອນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສທຄ

ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2024, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈາກສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ-ອາຈານ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍນັກວິທະຍາກອນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສທຄ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສົມປະສົງ ພົມມະສານ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຮ່ວມບັນຍາຍ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌, ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາພູຄໍາ ຄໍາພູແສງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຄູອາຈານ ສທຄ ແລະ ພະນັກງານຈາກ ສຕຟງ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ສທຄ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍນັກວິທະຍາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການສິດສອນໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໄລຍະອັນໃກ້ນີ້, ພ້ອມທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້


ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 09 ກຸມພາ 2024, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (The Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ທີ່ຫ້ອງການສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌, ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ Richard Philippart, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສະຖາບັນ ILSTA ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄະນະກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກຕາງໜ້າຈາກ ສຕຟງ ຈໍານວນໜື່ງ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ກະຊວງການເງິນ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ ເພື່ອມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນລວມມີ ຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຊຶ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດພີມປື້ມກົດໝາຍ AML/CFT, ປື້ມໂນດ, ບິກ, ແຜ່ນໂບຊົວ, ແຜ່ນໂປດສເຕີ, ເສື້ອໂປໂລ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງໃນການລົງເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ສະຖາບັນ ILSTA ກໍ່ໄດ້ມອບອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກຈໍານວນໜື່ງ ໃຫ້ແກ່ ສຕຟງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2024

ໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024, ເວລາ 13:30-16:00 ໂມງ, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2024 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ). ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ຄະນະກົມຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກອງເລຂາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 35 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກອງເລຂາ ກໍ່ຄື ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສະບັບປັບປຸງ). ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ກໍຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາກະຊວງທີ່ຕິດພັນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກບຸລິມະສິດຕາມຜົນຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນໂດຍສະເພາະບັນດາແຜນວຽກການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກການປະເມີນວຽກງານ ຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງດ້ານນິຕິກຳ (Technical Compliance “TC”) ແລະ ດ້ານປະສິດທິຜົນ (Immediate Outcomes “IO”). ນອກຈາກນີ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະ ຄຕຟງ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມທະວີຊຸກຍູ້, ຊີ້ນໍາ ບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ກໍ່ຄືບັນດາຄະນະຊ່ວຍວຽກ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕາມແຜນກໍານົດ.


ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບປັບປຸງ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກກາງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2014 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມເປີດກວ້າງຂື້ນ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2024 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ສະຖາບັນທະນາຄານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ ຊຶ່ງລວມມີມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນລັດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນວຽກໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນການລະດົມຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບໃນເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.


ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບປັບປຸງ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ຈັດອງປະຊຸມທາບທາມເປີດກວ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ກໍ່ຄືກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນຕອບການທາບທາມເປີດກ້ວາງທົ່ວປະເທດ (ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ) ຕໍ່ກັບເນື້ອໃນມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ຈະຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ສອດຄ່ອນກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ຫຼັກການນິຕິກໍາ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 1ວັນ (1ວັນ ສໍາລັບພາກສ່ວນລັດ ແລະ ອີກ1ວັນ ສໍາລັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ) ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ເພື່ອຮັປະກັນດ້ານການເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ບັນດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃນ ໃນສ່ວນທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງທ່ານ ທັງສາມາດໄດ້ຖອດຖອນຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເອງ ກໍ່ສາມາດໝູນໃຊ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງເນື້ອໃນມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບປັບປຸງ ຕາມແຜນວຽກ ແລະ ກໍານົດເວລາ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍກົດໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.


ກອງປະຊຸມທາບທາມເປີດກວ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ສະບັບປັບປຸງ) ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2014 ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມເປີດກວ້າງຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ມັງກອນ 2024 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂດຍມີ ບັນດາພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອ້ອມຂ້າງ (ແຂວງເຊກອງ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ) ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ (1 ວັນ ສໍາລັບພາກສ່ວນລັດ ແລະ 1 ວັນ ສໍາລັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ). ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນວຽກໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນການລະດົມຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບໃນເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.


ການສ້າງຂະບວນການວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ

ໃນວັນອັງຄານຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023 ເວລາ 13:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 7 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ທຫລ. ໃນຫົວຂໍ້: "ການຕິດຕາມ-ກວດກາວຽກງານ AML/CFT, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແລະ ສະພາບການລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ ສ.ອາເມລິກາ"


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ແລະ ເປຕັງ ເພື່ອຂຳ່ນັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023 ເວລາ 18:00 ໂມງ ທີ່ເດີ່ນເຕະບານເຟີຮາລີ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ແລະ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສະຫາກຳ ແລະ ການຄ້ານ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ແລະ ເປຕັງ ເພື່ອຂຳ່ນັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງທັງ 03 ພາກສ່ວນ.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2023, ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 03 ພະຈິກ 2023, ເວລາ 08:00-11:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2023 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ). ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະກົມຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 30 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກອງເລຂາ ກໍ່ຄື ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ໃນຄັ້ງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອຈັດຕັງປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກບຸລິມະສິດ ຕາມຜົນຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຜນວຽກການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກການປະເມີນວຽກງານ ຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ແຕ່ລະກະຊວງ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກສະເໜີໃຫ້ຄະນະ ຄຕຟງ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຊີ້ນໍາ ບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ກໍ່ຄືບັນດາຄະນະຊ່ວຍວຽກ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕາມແຜນກໍານົດ.


ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນວຽກບູລິມາສິດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຂ້າງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນ ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ກັນຍາ 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 7 ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືແຜນວຽກບູລິມາສິດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຂ້າງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນ ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ນັນທະ ພົມມະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ປອ ລີວາເມັງ ບົວປາວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກ ແລະ ຄະນະວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ກໍຄືທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ກັບການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ທີ່ຍັງມີບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນກົມທີ່ດີນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຮີບດ່ວນ ໃນໄລຍະສົກປີ 2023-2024. ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກປືກສາຫາລື ຕໍ່ກັບຜົນຂອງການປະເມີນວຽກງານ AML/CFT ຄັ້ງທີ II ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອກໍານົດໜ້າວຽກລະອຽດ, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ລະບົບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ (CTR SYSTEM VERSION 2)

ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ລະບົບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ (CTR SYSTEM VERSION 2) ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 150 ກວ່າທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ຂະແໜງການທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ (CTR SYSTEM VERSION 2) ໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ໃຫ້ ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ກ່ຽວກັບການປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (RBA) ໃຫ້ກັບຂະແໜງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPOs)

ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ກ່ຽວກັບການປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ (RBA) ໃຫ້ກັບຂະແໜງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPOs) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ທ່ານ ນາງ ນັນທະ ພົມມະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ກູຢ່າງ ຈືປໍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ NPOs ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ກັບສະມາຄົມ ແລະ ມຸນນິທິ. ເຊີ່ງຜ່ານມາເຮົາໄດ້ສຳເລັດການປະເມີນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວພຽງສ່ວນໜື່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກວມເອົາທັງໝົດຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມຸນນິທິ ຕາມທີ່ຄໍາແນະນໍາຂອງສາກົນກຳນົດ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືການປະກອບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ໃສ່ແບບພິມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ RBA ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ເເລະ ສືບສວນ-ສອບສວນ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຄັ້ງວັນທີ 28-31 ສິງຫາ 2023 ຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO), ສະຖານທູດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ເເລະ ສືບສວນ-ສອບສວນ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຄັ້ງວັນທີ 28-31 ສິງຫາ 2023 ຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ວິນລຽມ ໂຊເລ (Mr. William C.Solley) ຫົວໜ້າພະແນກຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອະຊາຍະກຳ ສະຖານທູດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ ມາຈາກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນ.


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການສືບສວນ-ສອບສວນ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ສິງຫາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-24 ສິງຫາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO) ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການສືບສວນ-ສອບສວນ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນທີ 21-24 ສິງຫາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ໄຊມອ້ນ ໂດມີນິກ ແມັກກວຍ (Mr. Simon Dominic Maguire) ທີ່ປຶກສາວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ປະຈຳພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ ມາຈາກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ ແລະ ພາສີ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກ່ຽວກັບ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີ ແລະ ເຕັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຕົວຈິງມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນຕາມຄາດໝາຍທີ່່ວາງໄວ້.


ກອງປະຊຸມການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)” ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia Pacific Group on Money Laundering “APG”) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ສິງຫາ 2023

ກອງປະຊຸມການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)” ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia Pacific Group on Money Laundering “APG”) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຈັດ “ກອງປະຊຸມການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)” ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia Pacific Group on Money Laundering “APG”) ແລະ ການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນ International Co-operation Review Group (ICRG) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບດ້ວຍ ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຈຳນວນທັງໝົດ 112 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບທາງກອງເລຂາ APG ຕໍ່ກັບແຜນວຽກບູລິມາສິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນບົດປະເມີນຜົນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ແນໃສ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກໃນບັນຊີສີເທົາ ຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.


ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນວັນທີ 08-11 ສິງຫາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO) ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນທີ 08-11 ສິງຫາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ສິດທິໂສ, ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ເຟນ, ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປາຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ (UNODC). ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ ມາຈາກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຕົວຈິງມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂື້ນ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ວັນທີ 9-10 ສິງຫາ 2023 ທີ່ສາຂາທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti-Money Laundering and Counter- Financing of Terrorism "ວຽກງານ AML/CFT") ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນ (ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະວີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ນາງ ສີພະຈັນ ເຂັມມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ທ່ານ ໄມ ບັອກເກີນ ເຮີດ (Mike Brocklehurst), ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA). ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ພາບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນ ທີ 11 ກຸມພາ 2016; ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2023, ໃນວັນທີ 08 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 08 ສິງຫາ 2023, ເວລາ 13:30-16:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2023 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ). ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະກົມຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 35 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກອງເລຂາ ກໍ່ຄື ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ໃນຄັ້ງວັນທີ 23 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍສະເພາະການຮັບຮອງບົດລາຍງານຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອຈັດຕັງປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກບຸລິມະສິດ ຕາມຜົນຂອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ຜ່ານມານີ້. ນອກຈາກນີ້, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກສະເໜີໃຫ້ຄະນະ ຄຕຟງ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຊີ້ນໍາ ບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ກໍ່ຄືບັນດາຄະນະຊ່ວຍວຽກ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຕາມແຜນກໍານົດ.


ສຕຟງ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ສາຂາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti--Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism “ວຽກງານ AML/CFT”) ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 27-28 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ ສາຂາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ນັນທະ ພົມມະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແສງສຸລີ ອຸ່ນລາສີ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ແລະ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງການປະເມີນຜົນ ຮອບທີ2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທົບທວນຄວາມເຂົ້າໃນຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ ດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກ ການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີ ໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.


ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊິຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”) ຢູ່ທີ່ເມືອງແວນຄູເວີ ປະເທດການາດາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-14 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜື່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊິຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”) ຢູ່ທີ່ເມືອງແວນຄູເວີ ປະເທດການາດາ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 200 ກວ່າທ່ານ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ໜຶ່ງໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ວຽກງານ AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງກ່ອນຈະມີການຮັບຮອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີ ການອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງ ບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາ ພ້ອມນີ້ ກໍ່ໄດ້ຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາ ປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ APG ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ພາຍຫຼັງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະມີການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.


ຂະບວນການກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ກົມກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນແລງ ເວລາ 17:00 ຂອງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ເດີ່ນເຕະບານເຟີລາລີ້, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ກົມກວດກາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ເພື່ອເປັນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີທັງ 3 ຝ່າຍ ກໍ່ຄືບັນດາກົມກອງພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມພົບປະນັກການທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2023

ໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມພົບປະນັກການທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາສະຖານທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 30 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຮອບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂໍການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (ປີ 2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (ປີ 2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍໃນລວງເລີກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຕ່າງໜ້າມາຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນແຂວງສາມາດກໍາໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນ: “ຕໍ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ສອດຄ່ອງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ, ທັງເປັນການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນຂອງອົງການຕັ້ງການຟອກເງິນສາກົນ ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນເວທີສາກົນ ເປັນງື່ອນໄຂໜຶ່ງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດ້ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.” ນອກຈາກນີ້, ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະຖານຂອງສາກົນສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ. ສະນັ້ນ, ການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ໄປເປັນອົງປະກອບຄວາມຮູ້ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃນຕໍ່ໜ້າ.


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ “ທັກສະການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ AML ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ສ້າງລະບຽບການໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ນອນໃນຂະແໜງການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະພາທະນາຄວາມ ສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳຫວຽດນາມ (ABA ROLI) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ທັກສະການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ AML ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ສ້າງລະບຽບການໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ນອນໃນຂະ ແໜງການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ” ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ INL ຂອງ ສ.ອາເມລິກາ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ນັນທະ ພົມມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ William C. Solley ຕາງໜ້າຈາກໂຄງການ INL ແລະ ທ່ານ Michael Paul Sullivan ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ABA ROLI ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 47 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ນອນໃນຂະ ແໜງການເງິນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບທັກສະການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ AML ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ສ້າງລະບຽບການໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ນອນໃນຂະແໜງການເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ບໍ່ນອນໃນຂະແໜງການເງິນ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເອງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບສາກົນ


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ລະບົບລາຍງານ CBR

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-26 ພຶດສະພາ 2023 ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໂດຍຮ່ວມກັບ ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ລະບົບລາຍງານ “ການເເຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນໃນເວລາເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ” ຫຼື ເອີ້ນວ່າລະບົບ (Cross Border Report “CBR”) ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີປະຈຳຢູ່ດ່ານຊາຍແດນພາກເໜືອ (ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ໄຊຍະບູລີ). ປະກອບມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກດ່ານພາສີສາກົນ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານພາສີປະເພນີຂອງທັງ 03 ແຂວງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເເຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນໃນເວລາເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການລາຍງານ CBR ຜ່ານລະບົບຂອງສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກຳມະກອນສາກົນ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ຄົບຮອບ 137 ປີ

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2023 ເວລາ 18:00 ທີ່ເດີ່ນເຕະບານອາໂລຮາ, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ (ICBC) ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ ບານເຕະ ແລະ ເປຕັງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກຳມະກອນສາກົນ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ຄົບຮອບ 137 ປີ ທີ່ມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເປັນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງທັງສອງພາກສ່ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອການຕໍ່ສູ້ຂອງກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຕົ້າຮ່ວມກັນລຸກຮື້ຂື້ນຕໍ່ຕ້ານການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ເພື່ອທວງເອົາສິດທິພື້ນຖານຂອງກໍາມະກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນຈາກພວກນາຍທຶນ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະ ໜອງທຶນໃຫ່ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ທີ່ ສະໂມສອນ ສທຄ

ໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2023 ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຈາກ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະ ໜອງທຶນໃຫ່ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ທີ່ ສະໂມສອນ ສທຄ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ປອ ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຮ່ວມບັນຍາຍ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຈາກ ສຕຟງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຄູອາຈານ ສທຄ ແລະ ພະນັກງານຈາກ ສຕຟງ ທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 20 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ່ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ສທຄ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການສິດສອນໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ແລະ ຫຼັກສູດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະ ໜອງທຶນໃຫ່ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໄລຍະອັນໃກ້ນີ້


ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າ (Face to face meeting) ກັບຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ

ໃນວັນທີ 19-21 ເມສາ 2023 ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບຊ່ອງໜ້າ (Face to face meeting) ກັບຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ ໂດຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງມາຈາກ 7 ປະເທດ ເປັນຕົວແທນ ກຸ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”) ໃນການມາປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ “AML/CFT” ຄັ້ງທີ່ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ (Mutual Evaluation “ME”). ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບດ້ວຍ ຄະນະປະເມີນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມາຈາກ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ທັງໝົດຈຳນວນ 69 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອ ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຊີ້ແຈ້ງຄືນ ຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນ ຂອງ ຄະນະປະເມີນ ທີ່ໄດ້ລົງມາກວດກາຕົວຈິງ (On-Site Visit) ຄັ້ງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບເນື້ອໃນ ບົດປະເມີນຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ (Mutual Evaluation Report “MER”) ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າຍັງມີບາງຈຸດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (Financial Action Task Force “FATF”) ໃນຮູບແບບການກວດກາທາງດ້ານເອກະສານ “40 ຂໍ້ແນະນໍາ (ລວມມີ 247 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການປະຕິບັດ ວຽກງານ AML/CFT” ແລະ “11 ປະສິດທິຜົນ (ລວມມີ 55 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ມີກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT” ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະເມີນນຳໄປພິຈາລະນາ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະປະເມີນ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປປ້ອງກັນຜົນການປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຮັບຟັງຜົນການປະເມີນ ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ກຸ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (APG) ວ່າ ສປປ ລາວຈະຢູ່ໃນລະດັບໃດ ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນປະກອບດ້ວຍ 4 ລະດັບ: 1). ຕິດຕາມປົກກະຕິ (Follow-up Report “FUR”); 2). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ (Enhance Follow-up Report); 3). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ (Enhance Expedited Follow-up Report) ແລະ 4). ບັນຊີສີເທົາ (ຕິດຕາມຈາກ ICRG). ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນແຕ່ລະລະດັບຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານ ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຕາມແຕ່ ລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2023

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2023, ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 24 ມີນາ 2023, ເວລາ 08:00-11:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈໍາປີ 2023 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ). ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 40 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກອງເລຂາ ກໍ່ຄື ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງຜົນການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (2nd Draft Mutual Evaluation Report “2nd Draft MER”) ຈາກສາກົນ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຜົນການປະເມີນທີ່ທີມປະເມີນສາກົນສົ່ງມາເປັນຮອບທີ 2, ໂດຍເຫັນວ່າຜົນການປະເມີນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ແຕ່ກໍ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ໃນບາງບັນຫາທີ່ຄະນະຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບາງໜ້າວຽກທີ່ຮີບດ່ວນໃຫ້ສຳເລັດຕາມາດຖານທີ່ສາກົນກຳນົດ. ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງໄດ້ລາຍງານແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອກະກຽມໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດພາຍຫຼັງ ທີ່ຜົນການປະເມີນຮອບດ້ານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ນີ້.


ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ເເລະ ສະໜອງທືນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຮ່ວມກັບ ສສ ຫວຽດນາມ

ໃນວັນທີ 13-15 ມີນາ 2023, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ເເລະ ສະໜອງທືນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຮ່ວມກັບ ສສ ຫວຽດນາມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນການປະເມີນຮອບດ້າວຽກງານ (AML/CFT) ຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບປະສິດຕິພົນທີ່ດີຂື້ນ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ. ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຂ່າວກອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ບັນຫາການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ ສຕຟງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ.


ກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບພາກພື້້ນອາຊີກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-10 ມີນາ 2023 ທີ່ເມືອງບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2023, ສປປ ລາວ, The European Union (EU) ແລະ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບພາກພື້້ນອາຊີຂື້ນ ໃນຫົວຂໍ້: ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບປະເທດອາຊຽນ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 03 ວັນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-10 ມີນາ 2023 ທີ່ເມືອງບາຫຼີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ນາງ ນັນທະ ພົມມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ Vicent PIKET ເອກອັກຄະລະຖະທູດ EU ປະຈຳອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ທ່ານ Caka Alverdi Awal, ຫົວໜ້າກົມຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 45 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແນະນຳທີ 8 ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ຂໍ້ແນະນໍາທີ 1 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະສິດທີຜົນ 10 ການສະກັດກັ້ນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ບໍ່ໃຫ້ຖືກສວຍໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ (ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຂະແໜງການ ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ) ທີ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.


ຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມິນາ 2023 ຄົບຮອບ 113 ປີ

ໃນຕອນແລງ ເວລາ 17:00 ຂອງວັນທີ 07 ມີນາ 2023 ທີ່ເດີ່ນເຕະບານເຟີລາລີ້, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງກິດຈະກຳຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບບານເຕະ (ຊາຍ-ຍິງ) ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມິນາ 2023 ຄົບຮອບ 113 ປີ ທີ່ຈະມາເຖິງ ແລະ ພ້ອມທັງ ເປັນການສ້າງຂະບວນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ວັນທີ 15-16/02/2023 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti--Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism “ວຽກງານ AML/CFT”) ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15-16 ກຸມພາ 2023 ທີ່ ສາຂາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ (Richard Philippart) ຜູ້ອໍານວຍການ ILSTA. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ແລະ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງການກະກຽມການປະເມີນຜົນ ຮອບທີ2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທົບທວນຄວາມເຂົ້າໃນຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ ດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກ ການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີ ໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2022.


ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກົມກົດໝາຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດ “ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນ ຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ແກ່ ກົມກົດໝາຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ພັທ ວາດສະໜາ ສີສຸລາດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການແລະສັງລວມ ກົມກົດໝາຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ຂຶ້ນກັບທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງ ຂອງການ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນ ໃຫ້ແກ່ ກົມກົດໝາຍ ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນຳໄປປະກອບເຂົ້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.


ກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ MUTUAL EVALUATION ON AML/CFT VISIT ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022, ເວລາ 09:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Mutual Evaluation “ME”) ຊື່ງເປັນການມາກວດກາຕົວຈິງ (On-Site Visit) ແລະ ເປັນຄັ້ງທີ II ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍກຸ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”). ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະສະເພາະກິດຊີ້ນຳການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II. ພ້ອມນີ້, ກໍມີຄະນະສະເພາະກິດທີ່ເປັນການນຳຂັ້ນສູງ ຈາກ 09 ກະຊວງ, ບັນດາຄະນະອະນຸກໍາມະການທີ່ມາຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ພ້ອມດ້ວຍສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 178 ກວ່າທ່ານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະປະເມີນສາກົນ ຊຶ່ງເລື້ມແຕ່ວັນທີ 12-23 ກັນຍາ 2022. ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism “AML/CFT”) ແມ່ນປະເມີນຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (Financial Action Task Force “FATF”) ໃນຮູບແບບການກວດກາທາງດ້ານເອກະສານ “40 ຂໍ້ແນະນໍາ (ລວມມີ 247 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການປະຕິບັດ ວຽກງານ AML/CFT” ແລະ “11 ປະສິດທິຜົນ (ລວມມີ 55 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ມີກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT” ທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການປະເມີນຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ (On-Site Visit). ຜົນການປະເມີນຂອງກຸ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (APG) ປະກອບດ້ວຍ 4 ລະດັບ: 1). ຕິດຕາມປົກກະຕິ (Follow-up Report “FUR”); 2). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ (Enhance Follow-up Report); 3). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ (Enhance Expedited Follow-up Report) ແລະ 4). ບັນຊີສີເທົາ (ຕິດຕາມຈາກ ICRG). ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນແຕ່ລະລະດັບຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານ ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຕາມແຕ່ລະລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຄັ້ງທີ I ໃນປີ 2010, ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 40+9 ຂໍ້ແນະນຳ (ແບບເກົ່າ) ຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການ FATF, ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊິຕິດຕາມ (ບັນຊີເທົາ) ປີ 2013-2017, ທາງດ້ານການເມືອງ ເຮັດໃຫ້ພາບລັກປະເທດຖືກຈັດເຂົ້າກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄູ່ຮ່ວມງານທາງເສດຖະກິດລະງັບການຮ່ວມມື, ທະນາຄານຕົວແທນຍົກເລີກການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກຳກັບຕ່າງປະເທດໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສປປ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມມາດຕະຖານຂໍ້ແນະນໍາ, ຖືກກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນຈາກກຸ່ມທົບທວນການຮ່ວມມືສາກົນ (International Cooperation Review Group “ICRG”) ເຮັດໃຫ້ສາມາດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ (ບັນຊີເທົາ) ໃນກາງປີ 2017. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ສປປ ລາວ ມີວາລະຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ AML/CFT ຄັ້ງທີ II ໃນປີ 2020-2021 ແຕ່ເນື່ອງຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະເມີນຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ເລື່ອນກໍານົດເວລາການປະເມີນອອກໄປຈົນເຖິງປີ 2023. ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ AML/CFT ຄັ້ງທີ II, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວາລະການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນການນຳຂັ້ນສູງໃນການຊີ້ນຳການກະກຽມ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ຈຳນວນ 25 ທ່ານ ເຂົ້າໃນຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ ຊຶ່ງແບ່ງໜ້າວຽກໃຫຍ່ອອກເປັນ 04 ພາກສ່ວນ (1. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, 2. ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີ, 3. ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ ແລະ 4. ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ) ແລະ ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອະນຸກໍາມະການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ລວມຈໍານວນທັງໝົດ 150 ກວ່າທ່ານ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກະກຽມນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອກະກຽມເຮັດວຽກກັບຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ: ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ກໍ່ຄືຜູ້ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ວຽກງານ AML/CFT ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມປອດໃສ ປາສະຈາກອາຊະຍາກຳ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານດຳເນີນຄະດີ: ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນການກະທຳຜິດຕົ້ນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີການສືບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນໄປຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຕັດສິນຄະດີ ສະຖານຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ: ທົບທວນຄືນ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການ FATF ແລະ ຮັບປະກັນກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ: ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ກັບພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ກັບວຽກງານ AML/CFT ໃນລວງເລິກ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທົ່ວສັງຄົມ. ໃນໄລຍະການກະກຽມການປະເມີນຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ນອນໃນຄະນະກະກຽມການປະເມີນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານນິຕິກຳ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ເພື່ອຊີ້ແຈງ ຕໍ່ຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ; ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ (ໂດຍສະເພາະ ກາຊິໂນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ນອນໃນຄວາມສ່ຽງ); ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນສື່ມ່ວນຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ເປັນກະບອກສຽງຊ່ວຍລັດຖະບານສ້າງຂະບວນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານທັງໝົດ ໃນວຽກງານ AML/CFT ແລະ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນການປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ(ທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ວັນທີ 16-17 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ສາຂາທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (Anti--Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism “ວຽກງານ AML/CFT”) ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ທະນາ ຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 16-17 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ສາຂາ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ໌ ວ່າການຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ ນາງ ພຸດດາວັນ ສິຣິສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ Mike Brocklehurst, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ILSTA. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ແລະ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງການກະກຽມການປະເມີນຜົນ ຮອບທີ2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທົບທວນຄວາມເຂົ້າໃນຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ ດ້ານວຽກງານ AML/CFT ໂດຍໄດ້ເໜັ້ນໜັກ ການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ການກັກ, ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2022.


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດວ້ຍຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ, ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ.

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດວ້ຍຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ, ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ. ຈຸດປະສົງໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພ້ອມທັງຫັນເປັນແຜນງານ-ໂຄງການອັນລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸສູງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; 2. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ມາດຕະການລົງໂທດ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງມາດຕະຖານສາກົນດ້ານ.AML/CFT.ທີ່.ສປປ.ລາວ.ຕ້ອງປະຕິບັດ; 3. ເພີ່ມທະວີການບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອບຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2022, ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022, ເວລາ 13:30-16:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2022 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ). ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 50 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກອງເລຂາ ກໍ່ຄື ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ ຄຕຟງ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ I ວັນທີ 30 ມີນາ 2022 ແລະ ການກະກຽມການປະເມີນຕົວຈິງຮອບດ້ານ (Mutual Evaluation “ME” On-site Visit) ວຽກງານຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກສາກົນ ຕໍ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ເດືອນສິງຫາ - ກັນຍາ 2022. ຊຶ່ງການມາເຮັດວຽກຂອງສາກົນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນນຳໄປພິຈາລະນາຈັດອັນດັບ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສົມທຽບຕາມມາດຖານຂອງສາກົນ. ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ກັບ ການກະກຽມ, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ສືບຕໍ່ບາງໜ້າວຽກເຊັ່ນ: 1) ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ນອນໃນຄະນະກະກຽມການ ປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ເພື່ອຊີ້ແຈງ ຕໍ່ທີມປະເມີນສາກົນ ທີ່ຈະມາກວດກາຕົວຈິງ (Onsite-Visit) ໃນວັັນທີ 12-23 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້; 2) ກະກຽມເຮັດວຽກກັບ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍເຮັດວຽກຂອງທີມປະເມີນສາກົນ (ໂດຍສະເພາະກາຊິໂນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ນອນໃນຄວາມສ່ຽງ); 3) ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ເປັນກະບອກສຽງຊ່ວຍລັດຖະບານສ້າງຂະບວນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານທັງໝົດ ໃນວຽກງານ ຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ AML/CFT ແລະ 4) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ປີ 2022 ຈາກສາກົນ ໄດ້ຮັບຜົນການປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແກລນຫຼວງພະບາງ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜານອາວຸດທຳລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ແລະ ນິຕິກໍາອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແກລນຫຼວງພະບາງໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນ ສີລີພອນ ສຸພັນທອງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ເຟລນ, ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາບັນດາທ່ານ ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດ, ພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະ ຂະ ແໜງການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ, ເຈົ້້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ ພ້ອມພຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 65 ທ່ານ. ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຫຼັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຮັບປະກັນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນໍາເອົາຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ຫຼັກການ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 04 ເນື້ອໃນຄື: 1) ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, 2). ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ ການຍຶດ ແລະ ອາຍັດ ທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດທໍາລາຍລ້າງຜານ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020; 3). ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການກັກ ການຍຶດ ແລະ ການອາຍັດ ທຶນທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2016 ແລະ 4). ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2022, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມພັນທະນາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງທີ 02 (ລະຫວ່າງ ປີ 2021-2022).


ພິທີມອບຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ແກ່ ພະແນກກົດຫມາຍ ຫ້ອງການເມືອງ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ່ 1

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດ “ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນ ຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກກົດຫມາຍ ຫ້ອງການເມືອງ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ່ 1” ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2022 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ຮ້ອຍເອກ ຈັນສະຖິດ ອຸນາພົມ ຮອງພະແນກກົດໝາຍ ຫ້ອງການເມືອງ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ 1, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ຂຶ້ນກັບທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງ ຂອງການ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກກົດຫມາຍ ຫ້ອງການເມືອງ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ່ 1 ນຳໄປປະກອບເຂົ້າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ ຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ ແລະ ພະນັກງານ ຢູ່ບັນດາ: 5 ອົງການ, 2 ກອງພັນໃຫຍ່, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ກອງພັນນ້ອຍ ແລະ ກອງຮ້ອຍເອກະລາດ ທີ່ຂື້ນກັບ ກອງພົນທະຫານຮາບທີ່ 1 ລວມທັງໝົດ 32 ຫົວໜ່ວຍກົມກອງ ໃຫ້ ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວຽກງານ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງ ແລະ ສາມາດນຳໄປປະຕິບັດໄດ້.


ສ້າງຂະບວນການຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງສາມຝ່າຍ ແລະ ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດໃນການມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2021

ໃນຕອນແລງ ເວລາ 17:00 ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດຂະບວນການກິລາມິດຕະພາບ “ບານເຕະ ແລະ ເປຕັງ” ທ່ານ ຊາຍ ພົບກັບ ທ່ານ ຊາຍ ແລະ ທ່ານຍິງ ພົບກັບ ທ່ານຍິງ ພາຍໃນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ” ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການ ຮັດແໜັນຄວາມສາມາຄີຂອງທັງສາມຝ່າຍ ແລະ ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດໃນການມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2021.


ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ວັນທີ 04-05 ກໍລະກົດ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມ ເໝືອງແທັງ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພັນທະດ້ານວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 04-05 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມ ເໝືອງແທັງ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ວົງໄຊຍະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 10/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 (ຊຶ່ງໄດ້ປັບປຸງຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ສະບັບເລກທີ 01/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016) ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ: ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 03/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2022, ແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.


ກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການຕອບຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນທີ 21-24 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການຕອບຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນທີ 21-24 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ບຸນພາຄົມ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີ. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາງໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 90 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມແນະນຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 04 ວັນ ໂດຍຈູດປະສົງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແນະນໍາວິທີການ, ຂະບວນການປະເມີນ ແລະ ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເອກະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ເປັນການກະກຽມການທົດລອງ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022 ແລະ ກວດກາຕົວຈິງ (On-site visit) ຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນໃນກາງເດືອນກັນຍາ 2022. ການປະເມີນຮອບທີ II ຂອງສາກົນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ຄຕຟງ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດທັງຂັ້ນສູງ ແລະ ວິຊາການ ກໍຄືບັນທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ນີ້, ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາຄຳຖາມ, ປະສານງານ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະກອບຂໍ້ມູນໃສ່ຄຳຖາມທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 300 ຂໍ້ ແລະ ຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມອີກ 800 ກວ່າຂໍ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງເປັນບົດລາຍງານສອງສະບັບ ດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ດ້ານປະສິດທິຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົ່ງໃຫ້ສາກົນ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງບົດແນະນຳທີ່ພວກເຮົາຈະມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນ. ທັງໝົດນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອລີກລ້ຽງການຕົກຢູ່ໃນບັນຊີຕິດຕາມ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນການປະເມີນຕົວຈິງໃນເດືອນກັນຍາ 2022 ຂອງຄະນະທີມປະເມີນສາກົນ ໃນຄັ້ງນີ້.


ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເນື້ອໃນຕໍ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເນື້ອໃນຕໍ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 7 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າຄະນະຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອ ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນຕໍ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ລາຍງານບາງ ເນື້ອໃນ ຫຼື ບັນຫາ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄຳເຫັນເປັນຕົ້ນ: 1.) ເນື້ອໃນຕໍ່ຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035; 2.) ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິໄສທັດ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ; 3.) ເນື້ອໃນທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ. ເພື່ອໃຫ້ ບັນດາທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນຢ່າງລະອຽດ, ພາວະວິໄສ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນ. ຜ່ານການ ດຳເນີນກອງປະຊຸມເຫັນໄດ້ເຖິງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນຕໍ່ຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຄົ້ນຄວ້ານໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມມາປັບປຸງ ແລະ ລາຍງານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງແຜນດັ່ງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ.


ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ລະຫວ່າງ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (The Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”)

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2022, ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (The Institute for Legal Support and Technical Assistance “ILSTA”) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງອຸປະກອນວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ທ່ານ ນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານ John Connolly, ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA), ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ວຽກງານ AML/CFT ໃຫ້ແກ່ ສຕຟງ ກໍ່ຄື ສປປ ລາວ ຢ່າງຮອບດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ສ້າງວິດີໂອ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານ AML/CFT, ຈັດພິມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ AML/CFT (ປື້ມກົດໝາຍ, ແຜ່ນພັບ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ເສື້ອ, ຖົງຜ້າ, ບິກ, ປື້ມບັນທຶກ...), ພ້ອມທັງ ຈັດຫຼັກສູດສອນພາສາອັງກິດເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ສຕຟງ, ອົງການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ພາກສ່ວນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ. ນອກຈາກນີ້, ສະຖາບັນ ILSTA ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລວງກວ້າງໄປຫາບັນດາຂະ ແໜງການອື່ນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ AML/CFT ເຊັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.


ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິ ແລະ ກົນໄກ (ພາກສ່ວນທີ 3)

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິ ແລະ ກົນໄກ (ພາກສ່ວນທີ 3) ເພື່ອກະກຽມປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ໃນວັນທີ 02 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ IV ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື່, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບວຽກງານນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກ, ຕາງໜ້າກົມກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກົມຕໍາຫຼວດສາກົນ ກົມໃຫ່ຍຕໍາຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກົມນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຫ້ອງວ່າການ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພະນັກງານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນກໍ່ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາຂອງຄະນະ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນການກະກຽມຮອງຮັບການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 02 ຕົວຈິງ (On-site visit) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2022. ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ເຫັນວ່າຍັງມີບາງໜ້າວຽກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຄະນະນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນສະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ຫຼື ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເຊັ່ນ: 1) ວຽກງານດ້ານນິຕິກໍາ, 2) ວຽກງານການປະສານງານພາຍໃນຄະນະຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ, 3) ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ 4) ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ. ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນຕາມວາລະກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ, ພາວະວິໄສ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.


ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນດຳເນີນຄະດີອາຍາ

ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບການປະເມີນວຽກງານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-14 ມັງກອນ 2022 ທີ່ 3 ແຂວງ ພາກກາງ (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ )ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳພັນ ບຸນພາຄົມ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກສ່ວນອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ, ພ້ອມທັງຄະນະອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມການປະເມີນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການເຜີຍແຜ່ເປີດກວ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນຕາມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນ ໂດຍສະເພາະ ຄຳສັ່ງແນະນຳວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍລົງເລິກສະເພາະໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນເປັນຕົ້ນພັນທະຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ການສຶບສວນ-ສອບສວນຄະດີຟອກເງິນ ຄຽງຄູ່ກັບຄະດີສະຖານການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ, ບັນດາໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການການເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈຢ່າງລຶກເຊີ່ງ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງຍັງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປະເມີນລະດັບຊາດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2022. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ນໍາສະເໜີພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການດໍາເນີນຄະດີສະຖານການຟອກເງິນຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນຄະດີສະຖານຄວາມຜິດທາງອາຍາຕ່າງໆ ກໍຄືການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງປະທານ ຄຕຟງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີສະຖິຕິຄະດີຟອກເງິນສົມຄູ່ກັບຄະດີການກະທຳຜິດຕົ້ນທີ່ເປັນການຟອກເງິນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ພ້ອມທັງເປັນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ໃນປີ 2022 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ. ການຟອກເງິນແມ່ນການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນ ນັ້ນມາຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກ ປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງ ຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະການກະທຳທີ່ເປັນການຟອກເງິນແມ່ນການປ່ຽນຮູບ, ການໂອນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໂດຍມີຈຸດປະສົງປົກປິດ ຫຼື ເຊື່ອງອໍາຜົນຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກະທຳຜິດຕົ້ນ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຈາກຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍ; ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານການຟອກເງິນທີ່ ເປັນບູລິມະສິດມີ 7 ລາຍການ ຈາກການກະທໍາຜິດຕົ້ນ ຈາກ 29 ລາຍການໃນນີ້ມີ: ການຜະລິດ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ການປອມແປງແຊັກ ການນໍາໃຊ້ແຊັກ ຫຼື ພັນທະບັດອື່ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ອາຊະຍາກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລັກຊັບພົນລະເມືອງ, ການປອມແປງເງິນ ຫຼື ການໃຊ້ເງິນປອມ, ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການໃຊ້ເອກະສານປອມ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ.


ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຄະນະຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ພາກສ່ວນທີ 01) ຜ່ານທາງອອນລາຍ

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022, ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຄະນະຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ພາກສ່ວນທີ 01) ຜ່ານທາງອອນລາຍ (ລະບົບ Zoom) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ພ້ອມນີ້, ຍັງມີ ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາຄະນະກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ກະຊວງການເງິນ, ການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ພະນັກງານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຂອງພາກ ສ່ວນຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເປັນຕົ້ນ: 1) ບໍລິສັດປະກັນໄພ (ກະຊວງການເງິນ), 2) ບໍລິສັດຕົວແທນຊື້-ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ (ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ), 3) ທຸລະກິດຊື້-ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ (ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ), 4) ກາຊິໂນ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ຄື ກະຊວງການເງິນ ໃນຕໍ່ໜ້າ) ແລະ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນິທິ (ກະຊວງພາຍໃນ) ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນວຽກງານການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ໃນປີ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສາກົນໃຫ້ຄວາມສໍໍາຄັນ ແລະ ຈະມີການເຈາະຈີ້ມຫຼາຍພໍສົມຄວນກ່ຽວກັບກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ-ກວດກາ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການຂ້າງເທິງ. ສະນັ້ນ, ສຕຟງ ໃນນາມກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະໜ້າວຽກສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.


ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ເຜີຍແຜ່ແລະເຊື່ອມຊືມ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ຄະນະເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍພາກສ່ວນທີ 04. ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຫົວໜ້າຄະນະເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ພ້ອມນີ້, ຍັງມີ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຕ່າງໜ້າກົມປະຊາສຳພັນ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕ່າງໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາຂອງຄະນະ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນການກະກຽມຮອງຮັບການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 02 ຕົວຈິງ (On-site visit) ໃນຕົ້ນປີ 2022 ເຫັນວ່າມີຫຼາຍໜ້າວຽກ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຄະນະເຜີຍແຜ່ແລະເຊື່ອມຊືມ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີກົນໄກແກ້ໄຂ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທັນສະພາບ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ຫຼື ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະມີວາລະປະເມີນໃນ ອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງໜ້າ ເຊັ່ນ 1) ວຽກງານເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມກັບທີ່ ແລະ ຜ່ານສື່, 2) ວຽກງານການທົບທວນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ, 3) ວຽກງານການຮ່າງບົດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ 4) ວຽກງານການກະກຽມການຈັດຝຶກອົບຮົມການຕອບຄໍາຖາມໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາເຂົ້າເຮັດວຽກກັບທີມປະເມີນ. ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ. ເຫັນໄດ້ວ່າ: ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນຕາມວາລະກອງປະຊຸມຢ່າງລະອຽດ, ພາວະວິໄສ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.


ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2021, ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference).

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 22 ທັນວາ 2021, ເວລາ 8:00-11:45 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ III ປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານ ຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້, ກໍມີບັນດາສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການເເຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 80 ກວ່າທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາເຊັ່ນ: ສະພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຮອບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກ APG. ພ້ອມດຽວກັນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ຄັ້ງຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງ 04 ພາກສ່ວນ (1. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ; 2. ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີ; 3. ວຽກງານນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ ແລະ 4. ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ). ສປປ ລາວ ໄດ້ສຳເລັດການນຳສົ່ງບົດລາຍງານດ້ານນິນິກຳ ຮອບທີ 2 ແລະ ບົດລາຍງານດ້ານປະສິດທິຜົນ ຮອບທີ 1 ພ້ອມທັງ ບັນດາ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະບັບ ໃຫ້ທີມປະເມີນ. ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າຕອບຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ຈາກຄະນະປະເມີນສາກົນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານດ້ານປະສິດທິຜົນ ທີ ສປປ ລາວ ສົ່ງໃຫ້ໃນຮອບທຳອິດ, ສ່ວນການລົງມາກວດກາຕົວຈິງຂອງສາກົນ ແມ່ນຄາດຄະເນ ຈະຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ໃນໄລຍະການປະເມີນ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບເລັ່ງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜື່ງທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ການກະທຳຜິດຕົ້ນທີ່ຕິດພັນກັບການຟອກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປີ 2021-2025 ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຊີ້ແຈງຕໍ່ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນບັນຊີການຕິດຕາມຂອງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFT ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ກັບວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຍັບເຂົ້າໃກ້ມາດຖານສາກົນກົນເທື່ອລະກ້າວ.


ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສຕຟງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021 ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສຕຟງ ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ກົມພາຍໃນ ທຫລ ປະກອບມີ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມກວດກາພາຍໃນ, ຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານ ສຕຟງ ຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສຕຟງ ປະກອບມີ 04 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ (Administration Division), 2) ພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ (Analysis Division), 3) ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ (Monitoring and Inspection Division) ແລະ 4) ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ (Legal and International Cooperation Division), ພ້ອມທັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຮອງຫົວໜ້າ ສຕຝງ 01 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນພະແນກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງໃໝ່ຂອງ ສໍານັກງານ ຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຂັບເຄື່ອນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການພາຍໃນ ມາດຖານຂອງສາກົນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ການຟອກເງິນ.

ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນ ມາຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງ ຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍເຈດຕະນາ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້, ຮິບໂຮມ, ຈັດຫາທຶນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ຜູ່ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກະທຳທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍສະເພາະ ເຖິງວ່າທຶນນັ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການກະທຳຕົວຈິງກໍຕາມ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ອື່ນກ່ຽວພັນວຽກງານ AML/CFT.

                   

ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ.

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະ, ເຜີຍແຜ່, ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

    ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

    ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນປະກອບມີ 4 ພະແນກທີ່ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກດັ່ງນີ້:

       1. ພະແນກບໍລິຫານ;

       2. ພະແນກວິເຄາະຂ່າວກອງ;

       3. ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ;

       4. ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.

ເພີ່ມເຕີມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້ານຳໃຊ້   

visitor counter widget